Ik heb een verkeerd / beschadigd / defect / incompleet artikel ontvangen

Als u een artikel heeft ontvangen dat verkeerd, defect, beschadigd of niet compleet is, kunt u ervoor kiezen om het artikel te retourneren of te vervangen. In het geval van een defect aan een geleverd product binnen de aanvullende garantie periode van 1 jaar zal Bustotaal u, indien voorradig, een gelijkwaardig product aanbieden of, indien niet meer voorradig, een vervangend product aanbieden en deze geheel kostenloos omwisselen voor het beschadigde product.

Bustotaal staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Bustotaal als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bustotaal jegens Bustotaal kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling door of namens de consument. Neem hier contact met ons op.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer bij de levering verstrekte instructies.

In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Bustotaal het gehele aankoopbedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen gerekend na herroeping terugbetalen .

Deze termijn gaat in op het moment dat de consument de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen.